Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

• Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je 

MgA. Petr Domorád 

IČ 11638036 

se sídlem Dlouhá 783, Slavičín, 763 21 (dále jen: „správce“).

• Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Veletržní 248/1, 170 00, Praha7-Holešovice

e-mail: petrdomorad@gmail.cz

telefon: +420 605 951 634

• Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická
osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý
identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový
identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické,
genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této
fyzické osoby.

• Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

• Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje,
které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
• Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro
plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

• Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména
pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f)
GDPR,

• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu
(zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst.
1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo
k objednávce zboží nebo služby.

• Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze
smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou
vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení
objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je
nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí
osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• plnění právních povinností vůči státu,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

• Ze strany správce nedochází/dochází k automatickému individuálnímu
rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj
výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

• Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze
smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto
smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro
účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na
základě souhlasu.

• Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

• Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,

• zajišťující marketingové služby.

• Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU)
nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou
poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.

Zpracovatelé osobních údajů

• Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj
mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

• poskytovatel služby Mailchimp,

• případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací,
které však v současné době správce nevyužívá.

 

VI.
Vaše práva

• Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení
zpracování dle čl. 18 GDPR,

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na
adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

• Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě,
že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů,
případně se obrátit na soud.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

• Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření
k zabezpečení osobních údajů.

• Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť
osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirového programu,
šifrování a zálohy.

• Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené
osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení

• Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete,
že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém
rozsahu přijímáte.

• S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím
internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s
podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

• Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany
osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle
novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci
poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 10.2. 2022

MgA. Petr Domorád

Ilustrátor, kreslíř a grafický designér

Pracovní zkušenosti

Od 2019 grafický design a propagační grafika pro firmu Nallu (www.nallu.cz)

Od 2018 úzká spolupráce s firmou Visualmakers.cz, ilustrátor (www.visualmakers.cz)

Od 2017 lektor kurzů kresby a figurální kresby ve firmě Drawplanet (www.drawplanet.cz)

2014 a 2016 praxe ve firmě MEDUSE, designér (www.meduse-experience.com)

Od 2007 spolupořadatel uměleckého sympozia Slepý pes (www.facebook.com/SlepyPes)

Vzdělání

Od 2010 – 2016 Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
Ateliér produktového designu

2012 studijní stáž (ERASMUS) v Estonsku Tallinn, ateliér kresby a grafiky na Eesti Kunstiak adeemia

Od 2006 – 2010 Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti
Ateliér průmyslového designu

PC dovednosti
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD

Jazyky
Čeština, Angličtina

Samostatné výstavy

30. 5. 2014 MUTANTO, Galerie Jiřího Putny, Brno
16.4. 2019 Zlatá éra, Zasekávák, Praha

24.5. 2019 Zlatá éra, MiniKOK, Mariánské Lázně
19.7. 2019 Zlatá éra, Laab, Zlín